OBCHODNÍ PODMÍNKY - DANIEL ŠEVČÍK

 energiebezhranic.cz

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetových služeb a vzdělávacích programů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://dansevcik.cz/
  2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Daniel Ševčík

Tyršova 145/29
697 01 Kyjov
Telefon: 704 181 234
IČ: 61809314

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 

 1. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
 1. Objednávka
  1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://energiebezhranic.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře umístěného na webové stránce http://energiebezhranic.cz/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://energiebezhranic.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
 • Kupní cena, daňový doklad
 1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://energiebezhranic.cz najdete konečnou cenu. Prodávající není plátce DPH, cena je tak konečná.
 2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.
 3. Způsob a forma platby
 4. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
  r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
  bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
  bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
  GOPAY s.r.o.
 5. Možnosti plateb:
  1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Daniela Ševčíka
  2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
 6. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná
 7. Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok budou zaslány spolu s produktem po uhrazení částky.
 8. Za produkty nabízené na stránkách http://energiebezhranic.cz fyzická osoba podnikatel Daniel Ševčík ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů.
 9. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@energiebezhranic.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.
 10. Odpovědnost
 11. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 12. Ochrana údajů
 13. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 14. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
  zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 15. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://energiebezhranic.cz/ochrana-osobnich-udaju/
 • Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://energiebezhranic.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://energiebezhranic.cz/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.